Združenie „Consorzio di Tutela“

Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano je konzorcium, ktoré združuje všetky syrárne vyrábajúce Parmigiano Reggiano.

Združenie nesie zodpovednosť za:

  • reguláciu používania certifi kačných značiek a ochranu Parmigiano Reggiano pred napodobeninami
  • rozširovanie informácií o Parmigiano Reggiano a podporu jeho predaja a použitia
  • zlepšovanie a zdokonaľovanie kvalít Parmigiano Reggiano s cieľom zabezpečiť jeho výnimočnosť a osobitné charakteristické vlastnosti

Združenie je zároveň ofi ciálne poverené výkonom dôležitej povinnosti označovať syr Parmigiano Reggiano certifi kátmi a identifi kačnými značkami – osobitnými označeniami, ktoré potvrdzujú súlad s nariadeniami a pravidlami na používanie chráneného označenia pôvodu, ktoré udeľuje regulačný orgán EÚ.

Združenie je zo zákona poverené reguláciou výroby a obchodu s Parmigiano Reggiano a zamestnáva kontrolórov s rovnakou kvalifi káciou ako verejní kontrolóri hygieny.

Združenie je neziskovou organizáciou.